Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Met de volgende informatie geven wij u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. privacybeleid

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten op onze site kunnen andere voorschriften gelden, die in dat geval hieronder afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als zij duidelijk aan een bepaalde natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG). De volgende voorschriften informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens door de aanbieder.

SUSTAINUM – Instituut voor duurzaam beheer Berlijn
Kreuzbergstr. 39/40
10965 Berlijn

Tel: 030 – 2345 7496
Mail:info@sustainum.de

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via Internet veiligheidsleemten vertoont, zodat een volledige bescherming tegen toegang door derden onmogelijk is.

2. cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze site om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetgebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Zij dienen om onze aanwezigheid op internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde “sessiecookies”, die na afloop van uw bezoek weer worden gewist. In sommige gevallen verschaffen deze cookies echter informatie waardoor wij u automatisch kunnen herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het in de cookies opgeslagen IP-adres. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te verschaffen tot onze site. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Servergegevens Om technische redenen worden onder andere de volgende gegevens, die uw internetbrowser aan ons of aan onze webruimte-provider doorgeeft, geregistreerd (zogenaamde serverlogbestanden): – browsertype en -versie – gebruikt besturingssysteem – website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL) – website die u bezoekt – datum en tijd van uw toegang – uw Internet Protocol (IP)-adres. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de door u eventueel verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Zij worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze internetaanwezigheid en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.

3. contactmogelijkheid

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dat geval worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van het contact. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een vergelijking van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

4. google analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het opslaan van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaartegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:Deactiveer Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van bestelgegevens
Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

5. informatie / herroeping / schrapping

Op basis van de federale wet op de gegevensbescherming kunt u gratis contact met ons opnemen als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen ervan of het herroepen van gegeven toestemming. Wij wijzen u erop dat u recht hebt op correctie van onjuiste gegevens of verwijdering van persoonsgegevens, mits deze aanspraak niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

6. gegevensbeveiliging

Binnen het websitebezoek maken wij gebruik van de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoorWeiß & Partner